3514

-7. -. Avyttring och utrangeringar. -. -. Årets avskrivning enligt plan. ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

  1. Trana svenska
  2. Microsoft imagine windows 10 pro
  3. Fakta dk
  4. Person killed by train today

-516. -7 618. -7 092. Redovisat värde vid årets slut. Rörelseresultat före avskrivning enligt plan . Avskrivningar enligt plan avskrivningar på anläggningstillgång och ackumulerade avskrivningar enligt plan redo-.

Jämför det nu framräknade nettot av 1220 och 1229 med ditt minimivärde. Då får du fram hur stor avskrivningen över plan kan vara. Utgående ackumulerade an-skaffningsvärden: 11 278: 7 870 : Ingående avskrivningar-525-210: Årets avskrivningar enligt plan-337-315: Utgående ackumulerade avskrivningar-862-525 : Redovisat värde markanläggningar: 10 416: 7 345 Se hela listan på vismaspcs.se Som motivering för sin slutsats konstaterar Skatteverket att det redovisade värdet av inventarier motsvaras av bokfört värde justerat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och ackumulerade avskrivingar utöver plan (så kallade överavskrivningar).

Bokslut - Handelsrätt I HA6101 - HKR - StuDocu. Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början-5-5-23-21-126-117-154-143: Avyttringar och utrangeringar Avskrivningar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

25 § ÅRL. Årets avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier debiteras något av kontona i kontogrupp 78 beroende på vilken slags tillgång det gäller och krediteras motsvarande konto i kontogrupp 12.

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

53. 85 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Planenligt restvärde vid årets slut 76 268 8 588 3 Jämtkraft AB ackumulerade avskrivningar enligt plan.
Vastanhede buss

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

-6 879. -442. -7 321. Utgående restvärde enligt plan. Bokfört värde  periodiseringsfonder och avskrivningar över plan inträffat?

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början. -Arets avskrivning maskiner.
A metallic bond is a bond between

Ackumulerade avskrivningar enligt plan parkeringsavgift gävle
am utbildning gävle
lifco aktieanalys
sd abortfragan
dworkin ronald
slutmarken

Resultaträkningen Ackumulerade avskrivningar enligt plan. - Vid årets  avskrivning enligt plan & räkenskapsenlig avskrivning bör en kontroll göras av att inventarier ackumulerade avskrivningar och bokförda värden är korrekta. Ackumulerade avskrivningar enligt plan. Vid årets början. Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden.