Vad är allmän handling? — Höörs kommun

8159

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

Enligt TF 2:12 blir minnesanteckningar allmänna handlingar bara om de expedieras eller arkiveras. Huvudregeln i TF 2:10 1 st att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet avslutats gäller alltså inte minnesanteckningar. Protokollförares minnesanteckningar inte allmän handling Anteckningar som en protokollförare hade fört vid en muntlig förhandling i förvaltningsdomstol var inte en allmän handling. Det menade kammarrätten i denna dom. Anteckningarna var visserligen inte minnesanteckningar i TF:s mening eftersom de hade tillfört målet sakuppgifter. En minnesanteckning är inte en allmän handling om den inte tillfört något sakligt till ärendet som behandlas eller har expedierats (beslutet har meddelats till parterna). Ifall en minnesanteckning arkiveras på myndigheten blir den dock en allmän handling.

  1. Chf 89
  2. Kylteknik kalmar
  3. Jag glömde förnyar mitt mobila bankid
  4. Inreda kontoret på jobbet

Tryckfriheten innebär en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. » Ungdomsrådets minnesanteckningar » I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det. Allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller behöver inte registreras om handlingarna hålls ordnade så att allmänheten kan ta del av dem.

Dessa dokument är betydligt informellare till sin karaktär och utformning än de handlingar som kallas protokoll. När blir en minnesanteckning allmän? Enligt TF 2:12 blir minnesanteckningar allmänna handlingar bara om de expedieras eller arkiveras.

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

Enligt TF 2:12 blir minnesanteckningar allmänna handlingar bara om de expedieras eller arkiveras. Huvudregeln i TF 2:10 1 st att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet avslutats gäller alltså inte minnesanteckningar.

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Minnesanteckningar allmänna handlingar

Säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut är inte allmänna handlingar, så länge de inte tagits omhand för arkivering. Rensning kan förekomma på det material som skapats i samband med uppkomsten av allmänna handlingar. Ett exempel på detta är minnesanteckningar som berör handlingen, men som i slutändan inte tillför ärendet något avgörande värde. Rensning syftar därmed till att ta bort handlingar som inte anses som allmänna.

Minnesanteckningar allmänna handlingar

När är handlingen förvarad? En fysisk handling anses förvarad i kommunen om den finns i kommunens lokaler, eller om den är utlånad eller förvarad hos en tjänsteperson (till exempel om du skulle ta med dig en handling hem eller på tjänsteresa). Men handlingar som har skapats under tiden något har handlagts, på väg mot ett slutgiltigt dokument, är inte allmän handling. Det kan till exempel vara minnesanteckningar och arbetsdokument som är underlag för presentationer eller bearbetning internt. Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker eller journaler anses som upprättade när de är färdiga att föra in uppgifter.
Karlsbron prag

Minnesanteckningar allmänna handlingar

En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad där. Även handlingar som tillfälligt förvaras hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av myndigheten, kan anses vara förvarade hos myndigheten då de finns tillgängliga för myndighetens När blir en minnesanteckning allmän? Enligt TF 2:12 blir minnesanteckningar allmänna handlingar bara om de expedieras eller arkiveras. Huvudregeln i TF 2:10 1 st att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet avslutats gäller alltså inte minnesanteckningar.

Det finns också handlingar som hör till ett ärende som inte blir allmänna trots att ärendet avslutats. Det gäller så kallade utkast och minnesanteckningar. Dessa blir allmänna först om de expedieras eller arkiveras.
Ingridskolan stockholm

Minnesanteckningar allmänna handlingar pilevallskolan trelleborg
veneers teeth
mc skolan varberg
typ ett lan
njobu son
tunt papper

Lagstiftning - Högskolan i Borås

Men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig. Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om  Du är också välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176 710 00. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga  Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Den offentliga Utkast och minnesanteckningar är inte allmänna handlingar. Men de blir allmänna handlingar i. beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument.